Vill du bli förtroendevald? Församlingsvalen 2018

Hurdan är din kyrka? Ställ upp som kandidat i församlingsvalet!

 

 

 

En medlem i kyrkan kan kandidera förutsatt att hen

  • har fyllt 18 år senast den 18 november 2018
  • har blivit medlem i församlingen senast 17 september 2018
  • ger ett skriftligt samtycke till att kandidera
  • är känd för sin kristna övertygelse
  • inte är omyndig

Uttrycket känd för sin kristna övertygelse betyder att personen engagerar sig i kyrkans gemensamma framtid. Det här är nödvändigt om man ska arbeta i församlingens förtroendeorgan. Övertygelsen kontrolleras inte i praktiken. Den kristna övertygelsen tar sig olika uttryck för olika människor.

Omyndig beskriver en rättslig ställning enligt finländsk lagstiftning som innebär att personen i princip inte har rätt att själv förvalta sin egendom, ingå avtal eller utföra andra rättshandlingar. Med omyndig avses enligt 1 kap. 2 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999) en person som inte har fyllt 18 år, alltså en minderårig, eller en person som har fyllt 18 år men förklarats omyndig.

Vem blir vald?

Valresultatet påverkas av kandidatlistans totala antal röster och av kandidatens personliga röstetal. Valresultatet bestäms utifrån de jämförelsetal som respektive kandidat får. De olika kandidatlistorna tilldelas fullmäktigeplatser i relation till varje listas sammanlagda antal röster. Samma valsätt används också i kommunala och statliga val.

Gör så här

Du blir kandidat genom att gå med i en kandidatlista, bilda en valmansförening eller ta kontakt med pastorskansliet och meddela ditt intresse för att bli beslutsfattare i kyrkan. 

I valet finns det kandidatlistor. Kandidater kan ställa upp på en kandidatlista som har grundats av en valmansförening. Valmansföreningen består av minst tio personer med rösträtt i församlingen. En person som är anställd i en församling kan inte kandidera i den församlingen. Inte heller kan en person som är anställd i en kyrklig samfällighet kandidera i någon av de församlingarna som hör till samfälligheten.

I valet kandiderar man på en valmansförenings lista. Du kan fråga efter en lämplig lista på pastorskansliet, av en nuvarande förtroendevald eller bilda en egen lista.

Listorna kan bestå av kandidater från samma område, väckelserörelse eller politiskt parti, eller med samma syn på kyrkans förnyelse eller för att stärka ungas position i kyrkan.

Du kan även bilda en egen lista genom att samla åtminstone tio röstberättigade från din församling till en egen valmansförening.

Det kan även finnas endast en kandidatlista i församlingen.

Vill du bli förtroendevald?

Du kan meddela om ditt intresse att kandidera i valet till pastorskansliet i din hemförsamling.